Tìm kiếm
Trong nước Nước ngoài

1900 6920
04.66 888684
      
Tour theo chủ đề
Tour theo tuyến điểm Trong nước
Tour theo tuyến điểm Nước ngoài
Du l?ch qu?c t? > Trung Qu?c

Du L?ch Qu?ng Chu - Thm Quy?n 4 ngy

Thời gian: 4 ngày/3 đêm
Giá Tour: 11.529.000 - 11.750.000 (VND)
Ngày xuất phát: Hng tu?n
Xuất phát/Kết thúc: H N?i/Trung Qu?c
Thăm Quan: Du l?ch Qu?ng Chu - Thm Quy?n

Giới thiệu
Qu?ng Chu c truy?n thuy?t v? 5 v? th?n c??i 5 con d t? thin ?nh xu?ng h? gi?i phn pht thc cho dn ngho. T? ? n?i ?y ???c m?nh danh l Thnh ph? c?a nh?ng con D (City of Goats). ?? t??ng nh? truy?n thuy?t, t??ng 5 con d t?a l?c trn ??nh cao nh?t c?a cng vin Vi?t T.
Chương trình
Ngy 1: H N?I - QU?NG CHU ?NG QU?N  (?n t?i trn my bay)
09:00: Xe v H??ng d?n vin Viet Green Travel - Du l?ch Xanh ?n ?on t?i ?i?m h?n kh?i hnh ra sn bay ?p chuy?n bay VN 918:12h00 - 14h25 ?i Qu?ng Chu.
??n Qu?ng Chu, Xe v h??ng d?n vin ?n ?on t?i sn bay v ??a v? khch s?n t?i ?ng Qu?n . ?n t?i v ngh? ng?i

Ngy 2: ?NG QU?N - TH?M QUY?N (?n sng / tr?a / t?i)
Qu khch ?n sng, ?on ?i th?m Qu?ng Chu: Cng vin Vi?t T, T??ng Ng? D??ng, Nh T??ng Ni?m Tn Trung S?n, vi?ng m? li?t s? Ph?m H?ng Thi, cha L?c Dung. Tham quan x??ng thu?c b?c B?o Th? ???ng. Chi?u ?on ?i t ?i Thm Quy?n - thnh ph? v?i nh?ng c?nh ??p hi?n ??i c?a ??c Khu pht tri?n kinh t? m?nh m? nh?t Trung Qu?c. ?n t?i v t? do mua s?m t?i ch? ?ng Mn. Ngh? ?m t?i khch s?n 3 sao t?i Thm Quy?n.

Ngy 3: TH?M QUY?N (?n sng / tr?a / t?i)
Qu khch ?n sng, xe ??a Qu khch ?i tham quan Thm Quy?n - thnh ph? v?i nh?ng c?nh ??p hi?n ??i c?a ??c Khu pht tri?n kinh t? m?nh m? nh?t Trung Qu?c. Qu khch th?m quan Cng vin Lin Hoa S?n, th?m C?a S? Th? Gi?i (Th? gi?i thu nh?), xem show trnh di?n ??c bi?t, honh trng do cc ngh? s? ma bi?u di?n. Chim ng??ng cc k? quan n?i ti?ng c?a th? gi?i ???c thu nh? nh?: Thp Eiffel, Kim T? thp Ai C?p, C?i xay gi H Lan, Php nghing Pisa - Italia. Qu khch tham quan C?a hng ng?c, t? l?a. Qu khch ?n t?i v ngh? ?m t?i Thm Quy?n.

Ngy 4: TH?M QUY?N - QU?NG CHU - H N?I (?n sng / tr?a)
?n sng t?i khch s?n. Xe ??a Qu khch v? Qu?ng Chu. ?on ?n tr?a t?i nh hng.
Chi?u: t? do mua s?m t?i Ph? B?c Kinh cho ??n gi? ra sn bay ?p chuy?n bay VN919: 15H25  16H20 v? H N?i. V? t?i sn bay N?i Bi, xe c?a cng ty ?n v ??a ?on v? trung tm thnh ph?. K?t thc ch??ng trnh.
Chi tiết
GI TR?N GI: 549 USD/NG??I
(Bo gi p d?ng cho ?on 16 ng??i tr? ln)

* Gi tour bao g?m:
- V my bay kh? h?i H N?i Qu?ng Chu - H N?i, Ph an ninh hng khng, L? ph sn bay. Ph? ph x?ng d?u
- Visa nh?p c?nh Trung Qu?c
- Khch s?n tiu chu?n 3 sao Qu?c t? t?i Trung tm Thnh ph? (Phng ?i)
- Cc b?a ?n ki?u Trung Qu?c theo ch??ng trnh.
- Ph th?ng c?nh m?t l?n c?a th? nh?t.
- B?o hi?m du l?ch t?i Trung Qu?c,
- H??ng d?n vin ti?ng Vi?t su?t tuy?n.

* Gi tour khng bao g?m:
- Ph h? chi?u, chi tiu c nhn, hnh l qu c??c;
- ?? u?ng, chi ph ?i?n tho?i, gi?t l trong khch s?n
- Ph phng ??n,
- Ti?n tip cho HDV v li xe...

* L?u :
- Gi trn c th? thay ??i tu? theo t?ng th?i ?i?m
- H? chi?u cn h?n t nh?t 6 thng + 2 ?nh 4x6 n?p tr??c ngy kh?i hnh 10 ngy (khng k? th? 7 v Ch? nh?t)

LIN H? ??T TOUR DU L?CH TRUNG QU?C C?A DU L?CH XANH - VIET GREEN TRAVEL:
* T?i H N?i:
??a ch?: 102 H50 Ng 41 Ph? V?ng. H N?i
Tel: 04.36285414 - Fax: 04.36285415  
Hotline -0988 262616/ 01237 333 335
Email: sales@dulichxanh.com.vn | info@dulichxanh.com.vn
Website: www.dulichxanh.com.vn | www.vietgreentravel.com.vn 
Skype: vietgreentravel | Yahoo Chat: vietgreentravel

* T?i Qu?ng Bnh:
??a ch?: 64 Hong Di?u - P.Nam L - TP. ??ng H?i - Qu?ng Bnh
Tel: 0523.836 333  -  
Fax: 0523.836 333
Hotlines: 0903295730
Email: dulichxanhqb@yahoo.com
Website: dulichxanh.com.vn | vietgreentravel.com.vn
Skype: dulichxanh.quangbinh  Yahoo Chat: dulichxanhqb

Du l?ch Chu u | Du l?ch Anh | Du l?ch Php | Du l?ch | Du l?ch ??c | Du L?ch ?ng u | Th? t?c lm visa Chu u | Xin lm visa Chu u | H??ng d?n th? t?c lm visa Chu u | Visa kh?n Chu u | Visa M? | Visa Canada | Visa c | Visa ??c | Visa Ty Ban Nha | Visa Anh | Visa Nauy | Visa Php | Visa Sc | Visa | Visa Th?y S? | Visa Nga | Visa Th?y ?i?n | Visa o | Visa Chi l | Visa Venezuala | Visa Arap Xeut | Visa Hn Qu?c | Visa Nh?t B?n | Visa Nam Phi | Visa Mozambique | Visa Mar?c | Visa Haiti | Visa Brazil | Visa Uruguay | Visa Cuba | ?i?nh c? M? | ??nh c? Canada | ?inh c? c | ??nh c? Chu u | ??nh c? Braxin | ??nh c? New Zealand | ??nh c? Anh Qu?c | ??nh c? Hn Qu?c | ??nh c? Nh?t B?n | ??nh c? Nga
Du l?ch H?ng Kng | Du l?ch Trung Qu?c | Du l?ch Bali | Du l?ch Brunei | Du l?ch Singapore | Du l?ch Malaysia | Du l?ch Thi Lan | Du l?ch Campuchia | Du l?ch Myanmar | Du l?ch Lo | Du l?ch Canada | Du l?ch M? | Du l?ch Chu u  | Du l?ch c | Du l?ch New Zealand | Du l?ch Hn Qu?c | Du l?ch Anh | Du l?ch Nh?t B?n | Du l?ch Nga | Du l?ch Nam Phi | Du l?ch ?i Loan
Du l?ch H 2012 | Du l?ch Bi?n | Du l?ch Ty B?c | Du l?ch Tu?n Tr?ng M?t | Du l?ch L? h?i | Du l?ch Tm Linh | Du l?ch tr?c th?ng | Du l?ch xuyn Vi?t | Du l?ch ti?t ki?m | Du l?ch Di s?n | Du l?ch H?i Phng | Du l?ch L?ng S?n | Du l?ch H? Long | Du l?ch Ct B | Du l?ch SaPa | Du l?ch Ninh Bnh | Du l?ch S?m S?n


Gi tr? th?t c?a Viet Green Group