Tìm kiếm
Trong nước Nước ngoài

1900 6920
04.66 888684
      
Tour theo chủ đề
Tour theo tuyến điểm Trong nước
Tour theo tuyến điểm Nước ngoài
Du l?ch trong n??c > Du l?ch Mi?n B?c

Khm ph R?ng qu?c gia Cc Ph??ng

Thời gian: 2 ngày/1 đêm
Giá Tour: 915.000 - 980.000 (VND)
Ngày xuất phát: Hng tu?n
Xuất phát/Kết thúc: H N?i/Ninh Bnh
Thăm Quan: R?ng qu?c gia Cc Ph??ng

Giới thiệu
Cch th? ? H N?i 120 km v? pha nam, n?m l?t su trong l?ng d?y ni Tam ?i?p, c m?t m?nh ??t nh? ?? tr? ln v cng quen thu?c, thn th??ng, g?i ln tnh hi?u k? cho bi?t bao du khch trong v ngoi n??c, ? l v??n qu?c gia Cc Ph??ng VQG ??u tin v c?ng l ??n v? b?o t?n thin nhin ??u tin c?a Vi?t Nam. ???c thnh l?p ngy 07 thng 07 n?m 1962 theo Quy?t ??nh s? 72-TTg c?a Th? t??ng Chnh ph?, v??n qu?c gia Cc Ph??ng thu?c ??a ph?n ba t?nh Ninh B?nh, Ho B?nh v Thanh Ho v?i t?ng di?n tch l 22.200 ha. V?i nhi?u gi tr? v? c?nh quan thin nhin, s? ?a d?ng v? h? sinh thi, cc gi tr? v?n ho, l?ch s? nn t? lu Cc Ph??ng ?? tr? thnh ?i?m du l?ch sinh thi n?i ti?ng v h?p d?n.
Chương trình
Ngy 1: H N?i R?ng qu?c gia Cc Ph??ng (?n tr?a, t?i)
06h30:Xe t v H??ng d?n vin Viet Green Travel - Du L?ch Xanh ?n t?i ?i?m h?n kh?i hnh Cc Ph??ng, v??n qu?c gia ??u tin c?a Vi?t nam. Khu r?ng nguyn sinh r?ng 25.000ha mang tnh ch?t ?i?n h?nh c?a r?ng nhi?t ??i, kh h?u trong lnh mt m? v?i h? th?ng th?c v?t phong ph. Ngh? ng?i t? do ?n sng t?i ?i?m d?ng chn cho khch du l?ch
10h30:T?i r?ng Qu?c gia Cc Ph??ng, qu? khch nh?n ph?ng ngh?, ?n tr?a, ngh? ng?i.
Chi?u:Qu? khch tham gia cc ch??ng trnh tr ch?i ???c dn d?ng cng phu v h?p d?n h?a h?n khch s? c c?m gic h?i h?p nng cao tnh ??ng ??i, ?on k?t gip ?? khi g?p kh kh?n..
18h30:?n t?i, th??ng th?c ??c s?n Ninh B?nh
20h00:Qy khch tham gia ch??ng trnh giao l?u v?n ngh? v?i cc c gi dn t?c M??ng, ??t l?a tr?i n??ng ng, khoai s?n, u?ng R??u c?n. Ngh? ?m t?i nh sn

Ngy 2: R?ng qu?c gia Cc Ph??ng - H N?i (?n sng, tr?a)
?n sng, h??ng d?n vin ??a th?m ??ng Ng??i X?a - n?i l?u gi? nh?ng di ch? kh?o c? c?a ng??i ti?n s? cch ?y hng ch?c ngn n?m.Qy khch ti?p t?c hnh tr?nh khm ph c?nh ??p ni r?ng, tham Cy Tr ngn n?m. Tr? l?i tham quan B?o tng ??ng v?t qu? hi?m, t? do mua s?m hng ho v ?? l?u ni?m.
12h00:?n tr?a, lm th? t?c tr? ph?ng, xe kh?i hnh ??a qu? khch v? H N?i. Chia tay qu khch t?i ?i?m ?n ban ??u. K?t thc ch??ng trnh.
Chi tiết
BO GI TR?N GI: 980.000 VND/KHCH
(p d?ng cho ?on 30 khch tr? ln)

Bo gi bao g?m:
- V?n chuy?n: Xe t ??i m?i, my l?nh, ti?n nghi hi?n ??i, ??a ?n tham quan theo ch??ng
- Ngh? ?m: T?i nh sn t?i Ban qu?n l? R?ng qu?c gia Cc Ph??ng ( Ti?n nghi, tivi, t?m nng l?nh, ch?n ga ng?i, n?m, qu?t my, v? sinh s?ch s? 30 50 khch/nh sn
- ?n cc b?a theo ch??ng tr?nh t?i nh hng,
- Tr ch?i theo ch??ng tr?nh
- Giao l?u v?n ngh? v?i ng??i dn b?n ??a, ??t l?a tr?i n??ng ng khoai, th??ng th?c r??u c?n
- H??ng d?n vin nhi?t t?nh kinh nghi?m ??a ?n ?on su?t tuy?n
- V th?m quan theo ch??ng tr?nh
- B?o hi?m du l?ch su?t tuy?n, m?c ??n b cao nh?t60,000,000vn?/ng??i/v?
 
* Bo gi khng bao g?m:
- Ho ??n VAT, ?? u?ng, t?m khong, ca?c chi phi? ngoa?i ch??ng tri?nh .

* L?u
- Tr? em t? 12 tu?i tr? ln tnh nh? ng??i l?n , Tr? em t? 06 11 tu?i mua ng??i l?n.
- 02 ng??i l?n ch? ???c km 01 tr? em t? 05 tu?i tr? xu?ng, n?u tr? em ?i km nhi?u h?n th? t? em th? 02 tr? ln ph?i mua v.
(* Gi trn c th? thay ??i vo th?i ?i?m qy khch ?i du l?ch, xin vui l?ng lin h? ?? bi?t chi ti?t.)
Gi tr? th?t c?a Viet Green Group