Tìm kiếm
Trong nước Nước ngoài

1900 6920
04.66 888684
      
Tour theo chủ đề
Tour theo tuyến điểm Trong nước
Tour theo tuyến điểm Nước ngoài
Du l?ch Mi?n Trung > H?i An - M? S?n

? N?ng - M? S?n - H?i An

Thời gian: 3 ngày/2 đêm
Giá Tour: 2.950.000 - 3.200.000 (VND)
Ngày xuất phát: Hng tu?n
Xuất phát/Kết thúc: H N?i/? N?ng
Thăm Quan: Du li?ch ? N?ng - M? S?n - H?i An

Giới thiệu
H?i An n?m ? mi?n Trung Vi?t Nam, cch thnh ph? ? N?ng 28 km v? pha ?ng Nam. T?ng l th??ng c?ng qu?c t? nh?ng th? k? 17 19, nay v?i nt h?p d?n v?n c c?ng v?i b?n s?c v?n ha v l?ch s? ??c ?o, H?i An ? v ?ang ti?p t?c c m?t ma l?c r?t l?n thu ht du khch trong v ngoi n??c.
Chương trình
- Kh?i hnh b?ng my bay vo th? T? v th? B?y h?ng tu?n
- Kh?i hnh b?ng tu vo t?i th? Ba v th? Su h?ng tu?n

Ngy 01: (Th? T? ho?c Th? B?y) ?n khch Bn ??o S?n Tr - ? N?ng (?n tr?a, t?i)
Sng: H???ng d?n vin Viet Green Travel - Du li?ch Xanh giao v cho Qu khch v h??ng d?n Qu khch lm th? t?c t?i Sn bay N?i Bi. Qu khch ?p chuy?n bay ?i ? N?ng.

Tr?a: ?n qu khch theo ?i?m h?n t?i ? N?ng ??a ?i dng b?a tr?a v?i ??c s?n n?i ti?ng ? N?ng Bnh trng th?t heo 2 ??u da & M? Qu?ng. Nh?n phng K/s?n ngh? ng?i.

Chi?u: V??t C?u Thu?n Ph??c - Cu treo qua bi?n C?a Hn tham gia Tour Bn ??o S?n Tr - Khm ph r?ng gi gi?a lng ph? tr?: Kh?i hnh ?i Bn ??o S?n Tr (Monkey Mountain), d?ng chn t?i ?i pht sng truy?n hnh thnh ph? ?? th??ng ngo?n ton c?nh ph? bi?n ? N?ng trn cao. M?c kch tr?m Radar c? nh?ng n?m 60 c?a M?, ???c m?nh danh l ?i m?t th?n ?ng D??ng, chinh ph?c ??nh Bn C? - n?i c truy?n thuy?t ?? Thch ging tr?n ch?i c? n?i h? gi?i. Xe ??a qu khch d?c theo tri?n ni ?ng Nam ?? chim ng??ng v? ??p tuy?t m? c?a bi?n ? N?ng, vi?ng Linh ?ng T? - n?i c t??ng Ph?t B 65m cao nh?t Vi?t Nam v t?m bi?n M? Kh ? N?ng (???c t?p ch Forbes bnh ch?n l 1 trong nh?ng bi bi?n quy?n r? nh?t Hnh Tinh).

T?i: ?n t?i h?i s?n. Qu khch t? do khm ph Ph? Bi?n ? N?ng v? ?m: C?u Quay sng Hn, Trung Tm Th??ng M?i, Khu ph? ?m th?c, Caf - Bar - Discotheque,...

Ngy 02: (Th? N?m ho?c Ch? Nh?t) Thnh ??a M? S?n - ? Th? C? H?i AN ( ?n sng, tr?a, t?i)
Sng: ?i?m tm. Kh?i hnh ?i M? S?n - Di S?n V?n Ho Th? Gi?i, tham quan khu Thnh ??a lu ??i c?a V??ng Qu?c Ch?m Pa v?i nh?ng ??n thp ru phong b ?n t? th? k? VII, th??ng th?c ch??ng trnh ca ma Ch?m ??c s?c, gh th?m Trung Tm Thnh M?u Tr Ki?u - ??t trn n?n mng Kinh Thnh x?a c?a ng??i Ch?m (Kinh thnh S? T?). R?i M? S?n v? ? Th? C? H?i An - Di S?n V?n Ho Th? Gi?i.

Tr?a: ?n tr?a ??c s?n B Thui - B Xo C?u M?ng. Chi?u: Bch b? tham quan v mua s?m Ph? C? v?i: Cha C?u Nh?t B?n, B?o tng v?n ha Sa Hu?nh, Nh C? hng tr?m n?m tu?i, H?i Qun Ph??c Ki?n & X??ng th? cng m? ngh? - th??ng th?c ca nh?c truy?n th?ng lc 15h15.

T?i: ?n t?i nh hng, th??ng th?c ??c s?n H?i An (Cao L?u - Bnh Bao - Bnh V?c - Honh Thnh). T? do th??ng ngo?n v? ??p Ph? C? H?i An, r?c r? soi bng bn dng sng Hoi, t?ng l th??ng c?ng s?m u?t c?a ng??i Ch?m th? k? th? II v Vi?t Nam t? th? k? XVI.

Ngy 03: (Th? Su ho?c Th? Hai) H?i An - ? N?ng - H N?i ( ?n sng, tr?a, t?i)
Sng: ?i?m tm. Khch t? tc ? l?i H?i An ho?c cng ?on v? ? N?ng. T? tc ra sn bay ho?c ga tu v? H N?i. K?t thc ch??ng trnh.
 
Chi tiết
 BO GI TR?N GI:
Khch s?n ?i tu K4 v? MB ?i, v? tu K4 ?i, v? my bay Ngh? phng ??n
Khch s?n 2 sao 3.380.000 2.950.000 3.860.000 300.000
Khch s?n 3 sao  3.630.000 3.200.000 4.110.000 400.000
Ph? thu khch Qu?c t? 400.000 400.000 400.000 500.000
(p d?ng cho ?on 16 khch tr? ln)

Bo gi bao g?m:
- Xe v?n chuy?n t?t ??i m?i ?n - ti?n v ph?c v? theo ch??ng trnh.
- Xe nh? ph?c v? Tour S?n Tr.
- Ng? 2khch/phng khch s?n ti?n nghi nh? trn (tr??ng h?p l? nam, l? n?: ng? phng ba).
- ?n cc b?a theo ch??ng trnh: ?i?m tm t?i K/s?n + ?n tr?a - t?i t?i cc nh hng.
- V tham quan cc ?i?m.
- H??ng d?n vin ti?ng Vi?t ph?c v? t?n tnh.
- Ph?c v? 02 n??c0.5l/khch /ngy.
- B?o hi?m du l?ch, m??c b?i th???ng 10.000.000 ??ng/ng???i/vu? 

Bo gi khng bao g?m:
-Chi ph c nhn, u?ng t? g?i trong cc b?a ?n,.. v tham quan v?n chuy?n ngoi ch??ng trnh.
-V my bay/tu/ t kh? h?i: SGN/HAN-DAD/HUI-SGN/HAN.  

Ghi ch:
- Cung c?p danh sch ?on g?m ??y ?? cc chi ti?t v?: H? tn, n?m sinh, gi?i tnh, qu?c t?ch v s? ?i?n tho?i lin l?c c?a khch ?? chu?n b? h? s? ?on tham quan.
- Tr? em 1 - 5 tu?i: mi?n ph (?n + ng? chung b? m?); 6 - 11 tu?i: tnh su?t (?n su?t ring v ng? chung v?i b? m?); 12 tu?i tr? ln: tnh nh? ng??i l?n.
- V my bay v v tu tr? em tnh theo quy ??nh c?a Hng Khng v ???ng S?t.  
- Khch s?n c tn d??i ?y ho?c t??ng ???ng:
Khch s?n 2 sao
? N?ng: Little Home, Faifoo, Hng Khng, ,
H?i An: Thi?n Trung, Cng ?on, H?i u,
Khch s?n 3 sao
? N?ng: Bamboo Green Central, Trendy, Varna, Saigon Tourane...
H?i An: Indochine, An Ph, B?ch ??ng, V?n L?i, Lotus,...

(* Gi trn c th? thay ??i vo th?i ?i?m qu khch ?i du l?ch m khng c?n bo tr??c)
Gi tr? th?t c?a Viet Green Group