Tìm kiếm
Trong nước Nước ngoài

1900 6920
04.66 888684
      
greenspa H?i t? thi?n Xanh Viet Green Media Green Education Viet Green Immigration & Visa Viet Green Travel Masterbeefs Viet Green Golf
Gi tr? c?t li c?a Du L?ch Xanh
Tour h gi r? 2013
Quy trnh ph?ng v?n visa Hoa K?
Tuy?n d?ng Du L?ch Xanh
Lm visa nhanh chuyn nghi?p
Booking Global Hotel Tours Cars
Facebook Du Lich Xanh
Du h?c Xanh
Tm ??i s? qun t?i Vi?t Nam
Tuy?n PG s? ki?n
D?ch v? xin c?p th? Apec
Cho thu Tr?c th?ng
Mobifone Phu Thai Group EuroWindows Massan Group Petro Vietnam T?p ?on Ha Pht CanonVietnam Viglacera Truc Bach JSC Vinhomes Viettel KPMG AlphanamGroup Huawei Vietnam Vietinbank Vingroup vnpt Vietcombank Vinamilk Licogi 18 Cienco 5 Song Da 11 Savills Posco Toyota M? ?nh Ernst & Young Agribank

Số lượt xem: 2322
G?i lc 05:34' 09/06/2011
H??ng d?n ?i?n t? khai xin c?p th? th?c Schengen

 

B?n h??ng d?n ?i?n

t? khai xin c?p th? th?c Schengen

 (ch? dnh ?? tham kh?o)


N?i dn ?nh chn dung

 

(xem thm h??ng d?n ch?p ?nh)

L?u : cc b?n khai ?i?n khng ??y ??, khng ?ng ngn ng?, khng r rng ??u khng ???c ch?p nh?n

 

1. H?

 

M?c dnh ring cho c? quan ch?c n?ng

 

 

2. H? khi sinh

3. Tn g?i v tn ??m

4. Ngy thng n?m sinh (ngy-thng-n?m):

5. N?i sinh:

7. Qu?c t?ch hi?n t?i:

Qu?c t?ch khi sinh(ch? ?i?n n?u khc qu?c t?ch hi?n t?i:

6. Qu?c gia sinh:

8. Gi?i  tnh:                                   

? Nam       ? N?                

9. Tnh tr?ng hn nhn                          

? ??c thn  ? ? k?t hn  ? Ly thn  ? Ly hn  ? Ga ch?ng/v?        ? Tnh tr?ng khc (xin nu r) ................................                                                                                                      

10. Tr??ng h?p tr? em d??i 18 tu?i: ph?i ?i?n h?, tn, ??a ch? (n?u khng trng v?i ??a ch? ng??i xin c?p th? th?c) v qu?c t?ch c?a ng??i c quy?n nui d??ng/ng??i gim h? 

11. S? CMND, n?u c

12. Lo?i h? chi?u

? H? chi?u ph? thng   ? H? chi?u ngo?i giao  ? H? chi?u ph?c v?  ? H? chi?u cng v? ? H? chi?u ??c bi?t      ? Gi?y t? thng hnh khc (xin nu r .............................)

 

13. S? h? chi?u:

14. Ngy c?p

15. Ngy h?t h?n

16. C? quan c?p:

17. ??a ch? nh?n th? v email c?a ng??i xin c?p th? th?c

 

(??a ch? ny s? ???c s? dung ?? chuy?n th? t?i ng??i khai trong qu trnh lm th? t?c)

(Cc) s? ?i?n tho?i

 

 

(Ng??i khai nn cung c?p 02 s? ?i?n tho?i ?? d? lin l?c)

18. B?n hi?n c c? tr t?i m?t qu?c gia khc v?i qu?c gia m mnh mang qu?c t?ch hi?n t?i khng

? Khng

? C. Gi?y php c? tr S?C gi tr? t?i ngy................................

*19. Ngh? nghi?p hi?n t?i (?i?n chnh xc ngh? nghi?p b?ng Ti?ng Anh ho?c Ti?ng Ph?n Lan ho?c Ti?ng Thu? ?i?n)

 

*20. Tn ??a ch? v s? ?i?n tho?i c?a c? quan. N?u ng??i khai l h?c sinh, sinh vin: ?i?n tn, ??a ch? v s? ?i?n tho?i c?a tr??ng.

 

21. (Cc) m?c ?ch chnh c?a chuy?n ?i:

 

? Du l?ch                 ? Th??ng m?i       ? Th?m thn      ? V?n ha         ? Th? thao

? Th?m chnh th?c                                                                                                                                                  ? L do y t?                 

? H?c t?p  ? Qu c?nh   ? Qu c?nh sn bay                 ? M?c ?ch khc ...............

22. (Cc) n??c ??n thu?c kh?i Schengen (?i?n t?t c? cc n??c ng??i khai s? ?i th?m)

23. N??c thnh vin s? nh?p c?nh ??u tin (thng th??ng l n??c  n?i chuy?n ho?c qu c?nh my bay)

 

24. S? l?n nh?p c?nh yu c?u

? M?t l?n     ? Hai l?n

? Nhi?u l?n

25. Th?i gian d? ??nh l?u tr ho?c qu c?nh, (s? ngy ph?i ph h?p v?i m?c s? 29 & 30):

 
Thn nhn c?a cng dn EU, kh?i kinh t? chu u ho?c Th?y S? (v?, ch?ng, con ho?c cha, m?, ng, b s?ng  ph? thu?c) khi th?c hi?n quy?n t? do ?i l?i c?a mnh khng ph?i ?i?n cc m?c ?nh d?u

Thn nhn c?a cng dn EU, kh?i kinh t? chu u ho?c Th?y S? ph?i trnh gi?y t? ch?ng minh quan h? h? hng v ?i?n vo m?c 34,35

M?c 1-3 ph?i ???c ?i?n chnh xc nh? trong gi?y t? thng hnh.

26. Th? th?c Schengen ???c c?p trong vng ba n?m tr? l?i ?y

? Khng

? C               C gi tr? t? ngy ...............................................to/??n ngy......................................................

27. B?n ? t?ng ???c l?y d?u vn tay khi xin c?p th? th?c Schengen ch?a?

? Ch?a                         ? R?i

. Th?i gian, n?u bi?t

28. Gi?y t? cho php nh?p c?nh vo n??c ??n cu?i cng trong hnh trnh, n?u c?n

C?p b?i .................... C gi tr? t? ngy  .. t?i ngy..

29. Ngy d? ??nh nh?p c?nh vo kh?i Schengen

 

(thng tin ph?i ph h?p v?i th? m?i)

30. Ngy d? ??nh xu?t c?nh kh?i kh?i Schengen

 

(thng tin ph?i ph h?p v?i th? m?i)

*31. H? v tn (nh?ng) ng??i m?i t?i cc n??c thnh vin. N?u khng c, ?? ngh? nu tn (cc) khch s?n ho?c (nh?ng) ??a ch? t?m tr t?i (cc) n??c thnh vin.

 

??a ch? v hm th? ?i?n t? c?a (nh?ng) ng??i m?i, (cc) khch s?n, (cc) ??a ch? t?m tr

 

 

S? ?i?n tho?i v fax

*32. Tn v ??a ch? c? quan/ t? ch?c m?i

 

 

S? ?i?n tho?i v fax c?a c? quan/ t? ch?c m?i

 

 H? v tn, ??a ch?, s? ?i?n tho?i, s? fax, ??a ch? th? ?i?n t? c?a ng??i lin h? trong c? quan/ t? ch?c m?i

 

*33. Chi ph ?i l?i v ?n ? c?a ng??i xin c?p th? th?c trong th?i gian l?u tr s? ???c chi tr?

 

? ng??i xin th? th?c t? chi tr?:

Hnh th?c thanh ton

? Ti?n m?t                

? Sc du l?ch           

? Th? tn d?ng

? Ch? ? ? ???c tr? ti?n

? Ph??ng ti?n ?i l?i ? ???c tr? ti?n

? Hnh th?c khc (xin nu r)

?  ng??i m?i, c? quan, t? ch?c chi tr?, xin nu r,

.................? ???c nu trong m?c 31 ho?c 32

.................? bn khc (xin nu r)

Hnh th?c h? tr?

? Ti?n m?t

? Ch? ? ???c chu c?p

? Chu c?p t?t c? chi ph trong th?i gian l?u tr              

? Ph??ng ti?n ?i l?i ? ???c tr? ti?n

? Hnh th?c khc (xin nu r)

 

34. Thng tin c nhn c?a thnh vin gia ?nh l cng dn EU, kh?i kinh t? chu u ho?c Th?y S?

 

H?

Tn

Ngy thng n?m sinh

Qu?c t?ch

Gi?y t? thng hnh ho?c CMND s?

 

35. Quan h? h? hng v?i cng dn EU, kh?i kinh t? chu u ho?c Th?y S?

? V?/Ch?ng    ? Con   ? Chu    ? Cha, m?, ng, b s?ng  ph? thu?c

36. Ngy v n?i lm ??n

 

 

(ng??i khai ph?i ?i?n c? vo m?c ny)

37. Ch? k (??i v?i ng??i ch?a thnh nin: ch? k c?a ng??i c quy?n nui d??ng/ng??i gim h?)

 

(ng??i khai ph?i k vo m?c ny)

 


 

Ti nh?n th?c r r?ng l? ph th? th?c s? khng ???c hon l?i n?u ??n xin c?p th? th?c b? t? ch?i.

 

Ti nh?n th?c r s? c?n thi?t ph?i c b?o hi?m y t? du l?ch ph h?p cho l?n l?u tr ??u tin v nh?ng l?n l?u tr ti?p theo t?i lnh th? cc qu?c gia thnh vin.


 

Ti nh?n th?c r v ??ng r?ng: Trong qu trnh xt h? s? xin c?p th? th?c, vi?c cung c?p nh?ng thng tin yu c?u trong t? khai xin c?p th? th?c,ch?p ?nh v l?y d?u vn tay c?a ti trong tr??ng h?p c?n thi?t l b?t bu?c ??- deledeted; m?i thng tin c nhn c-deletednu trong t? khai c?ng nh? d?u vn tay v ?nh c?a ti s? ???c chuy?n ??n  v ???c x? l b?i cc c? quan ch?c n?ng c?a cc n??c thnh vin nh?m m?c ?ch ??a ra quy?t ??nh ??i v?i ??n xin c?p th? th?c c?a ti.

 

Nh?ng d? li?u ny c?ng nh? nh?ng thng tin lin quan t?i quy?t ??nh v? ??n xin c?p th? th?c c?a ti ho?c lin quan t?i quy?t ?inh h?y b?, thu h?i hay gia h?n th? th?c s? ???c nh?p v l?u tr? trong H? Th?ng Thng Tin Th? Th?c (VIS) trong th?i gian t?i ?a l 5 n?m. Trong th?i gian ny cc c? quan c?p th? th?c v cc c? quan c ch?c n?ng ki?m tra th? th?c t?i bin gi?i bn ngoi v trong n?i ??a ph?m vi cc n??c thnh vin c?ng nh? cc c? quan di tr qu?n l xu?t nh?p c?nh v t? n?n c?a cc n??c thnh vin c th? truy c?p cc d? li?u v thng tin l?u trong VIS nh?m m?c ?ch: xc minh xem cc ?i?u kin nh?p c?nh v l?u tr h?p php t?i cc n??c thnh vin c ???c ?p ?ng hay khng, nh?n d?ng nh?ng c nhn khng ho?c khng cn ?p ?ng ???c nh?ng yu c?u ?, ki?m tra ??n xin t? n?n v quy?t ?inh v? th?m quy?n trong vi?c ki?m tra.D??i nh?ng ?i?u ki?n nh?t ??nh cc c? quan c th?m quy?n ???c ch? ??nh c?a cc n??c thnh vin v Europol c?ng c th? truy c?p nh?ng thng tin v d? li?u ny nh?m m?c ?ch phng ch?ng, pht hi?n v ?i?u tra cc t?i ph?m kh?ng b? v cc hnh vi ph?m t?i nguy hi?m khc. C? quan c?a Ph?n Lan c th?m quy?n x? l thng tin l: B? Ngo?i Giao Ph?n Lan, PO Box 176, 00023 Government Helsinki, Finland, email: visas.passports@formin.fi  

 

Ti bi?t r r?ng ti c quy?n yu c?u t?i b?t c? n??c no trong cc qu?c gia thnh vin thng bo v? cc d? li?u lin quan ??n ti ???c l?u tr? trong VIS v tn qu?c gia thnh vin ? truy?n cc d? li?u ?, quy?n yu c?u ch?nh s?a cc d? li?u khng chnh xc lin quan t?i c nhn ti c?ng nh? xa cc d? li?u lin quan ??n ti b? x? l m?t cch phi php. Khi  ti yu c?u b?ng v?n b?n, c? quan th? l ??n ?? ngh? c?a ti s? thng bo v?i ti cch th?c ti c th? th?c hi?n quy?n ki?m tra cc d? li?u c nhn lin quan t?i ti v ch?nh s?a hay xa b? chng, bao g?m c? cc ph??ng ti?n php l theo lu?t php c?a qu?c gia thnh vin c lin quan. C? quan th?m quy?n gim st qu?c gia c?a Ph?n Lan (V?n phng C? quan B?o v?  Thng tin C nhn, PO Box 315, 00181 Helsinki, Finland, email: tietosuoja@om.fi) s? ti?p nh?n thng tin lin quan ??n v?n ?? b?o v? thng tin c nhn.

 

Ti cam ?oan v?i t?t c? s? hi?u bi?t c?a mnh r?ng nh?ng thng tin m ti cung c?p l ?ng v ??y ??. Ti th?c r r?ng b?t c? thng tin khai man no c?ng d?n t?i vi?c h? s? xin c?p th? th?c c?a ti b? t? ch?i ho?c th? th?c ? c?p cho ti b? h?y b? v ti c th? b? truy t? hnh s? theo lu?t php c?a qu?c gia thnh vin th? l h? s?.

N?u ???c c?p th? th?c, ti cam k?t s? r?i kh?i lnh th? cc qu?c gia thnh vin tr??c khi th? th?c h?t h?n. Ti c?ng ???c cho bi?t r?ng vi?c c th? th?c ch? l m?t trong nh?ng ?i?u ki?n ?? nh?p c?nh vo lnh th? chu u thu?c cc qu?c gia thnh vin. Vi?c ???c c?p th? th?c khng c ngh?a l ti ???c quy?n ?i b?i th??ng n?u ti b? t? ch?i nh?p c?nh do khng ?p ?ng ???c cc ?i?u ki?n nu trong kho?n 1 ?i?u 5 Lut s? 562/2006 (Lu?t Bin Gi?i Schengen). Nh?ng ?i?u ki?n ?? nh?p c?nh s? ???c ki?m tra l?i khi nh?p c?nh vo lnh th? chu u thu?c cc qu?c gia thnh vin.


 

Ngy v n?i lm ??n

 

 

(ng??i khai ph?i ?i?n c? vo m?c ny)

 

 

Ch? k (??i v?i ng??i ch?a thnh nin: ch? k c?a ng??i c quy?n nui d??ng/ng??i gim h?)

 

(ng??i khai ph?i k vo m?c ny)

 

 

 

Tác giả: Nguy?n Long Ninh
Nguồn tin: www.dulichxanh.com.vn

Các tin khác

    Không có tin nào!


«Quay l?i

↑ Top


Gi tr? th?t c?a Viet Green Group